Kuuluvuus

Radio Classicin FM taajuudet:

Helsinki 92,9 MHz 

Hämeenlinna 88,1 MHz 

Kuopio 94,8 MHz

Lahti 107,4 MHz

Oulu 99,6 MHz 

Tampere 92,2 MHz 

Turku 106,8 MHz 

Voit kuunnella Radio Classicia myös Radiot.fi-sovelluksen kautta tai alalaidasta löytyvällä soittimella.

Radio Classicin kaapelitaajuudet:

Tarkempaa tietoa kaapelijakelusta saa oman paikkakunnan jakelijalta tai taloyhtiöstä

 

Nyt soi

Mills Rufus

Mills: Whistling Rufus

Mediamyynnin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste mainostajille


Radio Classic on tuoreella ja avoimella otteella kulttuuriin ja sen ilmiöihin pureutuva pääosin klassista musiikkia soittava valtakunnallinen radiokanava.

Tämä tietosuojaseloste koskee Kuunappi Oy:n / Radio Classicin mainostaja-asiakkaita.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

1. Rekisterinpitäjä

Kuunappi Oy
Radio Classic
Y-tunnus: 2480783-7
Pinninkatu 55 A, 33100 TAMPERE

2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Zhao Yinong
toimitus(at)radioclassic.fi
Pinninkatu 55 A, 33100 TAMPERE

3. Rekisterin nimi

Kuunappi Oy:n mainostaja-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelun toteuttaminen
 • Laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakasviestintä (esim. asiakastiedotteet)
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jollei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia
 • Tiedon analysointi ja tilastointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Yhteydenottojen ja palautteiden hoitaminen
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta tai asiakassuhteen tai muun oikeutetun edun perusteella.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Mainostajat ovat henkilöitä tai yrityksen / muun yhteisön edustajia, jotka ovat mainostaneet Radio Classicin kanavalla. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

Potentiaaliset mainostajat ovat yrityksiä ja yhteisöjä, jotka voisivat rekisterinpitäjän arvion mukaan olla kiinnostuneita radiossa mainostamisesta. Rekisterissä on tällaisten yritysten ja yhteisöjen edustajien yhteystietoja. Edustaja valitaan yhteyshenkilöksi ammattinimikkeensä perusteella. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu yritystä mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden markkinoinnissa.

6. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, markkinointilupatiedot

Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. sähköpostiviestit, reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet).

Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja, kuten etnistä alkuperää, poliittista mielipidettä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittojen jäsenyyttä, terveyttä, seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia henkilötietoja, eikä myöskään geneettisiä tai biometrisiä tunnistetietoja.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Nykyisten, entisten ja potentiaalisten mainostajien henkilötietoja saadaan mainostajalta itseltään sekä julkisista lähteistä (esim. numeropalvelut, yritysrekisterit, yritysten verkkosivut).

8. Tietojen säilytysaika

Mainostajien edustajien henkilötietoja säilytetään, kunnes mainostaja pyytää tietojensa poistamista tai niiden säilyttämiselle ei ole enää perusteita. Enimmillään tietoja voidaan säilyttää viiden vuoden ajan viimeisimmästä yhteydenpidosta.

9. Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille niiden omiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan radion palvelujen toteuttamiseen.

Kunkin kumppanin kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa kumppani sitoutuu käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön ja Kuunappi Oy:n ohjeistuksen mukaisesti sekä riittävän tietoturvan huomioiden. Kumppanit sitoutuvat käyttämään vain alihankkijoita, jotka noudattavat samoja käytäntöjä.

Lista kumppaniyrityksistä, jotka vastaanottavat radion mainostaja-asiakkaiden henkilötietoja:

 • Microsoft Inc: Sähköpostijärjestelmä Microsoft Oulookin avulla viestimme tilaaja- ja mainostaja-asiakkaidemme kanssa. Sähköpostiviestit voivat sisältää viestijöiden henkilötietoja siltä osin kuin se on tarpeen mainos- tai laskutusasioiden hoitamisessa. Tietojenkäsittelystä vastaa Kuunappi Oy:n henkilökunta, eikä sähköpostipalvelun lisenssinantajalla ole pääsyä henkilötietoihin tai muihinkaan viestisisältöihin.
 • HubSpot Inc: Asiakkuudenhallintajärjestelmä HubSpotin avulla ylläpidämme mainostaja-asiakkaidemme tietoja (mm. yhteystietoja ja yhteydenottotietoja). Tietojenkäsittelystä vastaa Kuunappi Oy:n myyntihenkilökunta, eikä lisenssinantajalla ole pääsyä henkilötietoihin tai muihinkaan viestisisältöihin.
 • The Rocket Science Group Inc / MailChimp: Uutiskirjetyökalu MailChimpillä lähetämme uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä tilaajille ja potentiaalisille tilaajille. Toimitamme MailChimpiin henkilöiden etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen. MailChimp kerää tietoa käyttäjäkohtaisesti uutiskirjeiden ja markkinointiviestien vastaanottamisesta, viestin avaamisesta ja linkkien klikkaamisesta. Tietojenkäsittelystä vastaa Kuunappi Oy:n myyntihenkilöstö, eikä lisenssinantajalla ole pääsyä henkilötietoihin.
 • Intrum Justitia Oy: Perintätoimisto Intrum Justitia hoitaa mainostaja-asiakkaidemme perinnän. Perintätapauksissa toimitamme Intrum Justitialle mainostajan yhteyshenkilön yhteystiedot perintätoimenpiteitä varten.
 • Google Inc / Google Analytics: verkon käyttäjäanalytiikkapalveluja tarjoava yritys Google Inc kerää verkkokäyttäjiemme IP-osoitteita sekä tietoja verkkokäyttäytymisestä (esim. vierailun kesto, vieraillut sivut, vierailutaajuus). Tutkimme analytiikkatietoja yleisellä tasolla analysoiden kävijävirtojen käyttäytymistä – emme yksittäisen kävijän käyttäytymistä.

10. Henkilötietojen siirto EU:n ti ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Poikkeuksia ovat kumppanimme Google, HubSpot sekä MailChimp, joiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Yritykset ovat EU-U.S. Privacy Shield Framework-sertifioituja.

11. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin.

a) Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Jos manuaalista aineistoa syntyy, se säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä tai se tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

b) Digitaalinen aineisto: Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

13. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

Nykyinen tietosuojaseloste on päivitetty 30.9.2019.